27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021 | EgeEtkinlik.com | Fırsat Etkinlikleri | Konserler | Tiyatro | Festival

27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021

Home » Etkinlikler » 2020 Etkinlikleri » 27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021

Yorum Ekle

27. Pomem Giriş Sınavı için başvurular başladı. Kadın Erkek Polis Alımı başvurusu nereden yapılır?, Kaç Kadın Erkek Alınacak?, Aranan Nitelikler!, Başvuru Kılavuzu!, Başvuru ücreti nereye yatacak?, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Kontrolü!, Fiziki Yeterlilik Sınavı!, Mülakat Sınavı ne sorulur?, Sınav Sonuçları öğrenme! işte detaylar;

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı şartları taşıyan lisans mezunlarından (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunlarından (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapacak.

Polis memuru olmak isteyen adaylar için ön başvurular 08 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar,  https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.
Polis Alımı için sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav Tarihlerini ilerleyen günlerde https://www.pa.edu.tr/duyurular.html adresinden açıklanacak.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

27. POMEM BAŞVURU KILAVUZU

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy
uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden
Kitle İndeksi olacaktır.)
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
Sayfa 4 / 9
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el
yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli
T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra
yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin
bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr
adresinden indirilecektir.)
d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar
diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine
ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini eDevlet’ten kontrol edebilirsiniz.)
(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi
ile birlikte kabul edilecektir.)
e) Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş
belgesinde fotoğrafı olmayan adayların son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecektir.
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz
etmek üzere ilgili belgeyi getirecektir.
Sayfa 5 / 9
g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz,
yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi
yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak
olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya
Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
h) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru
yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna
ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul
Komisyonuna teslim eder.
ı) Sınav Giriş Belgesi,
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları
alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ
(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020
tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden
müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları
Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş
veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan
adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca
onaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube
Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87
16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi
Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.
Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili
kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Sayfa 6 / 9
e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre
ikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların
internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü
ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,
yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair
onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu
evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL
(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından
yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma
işlemi yapılmayacaktır.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI
SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ
YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

 1. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
  Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da
  yapamayan,
  Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından
  herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
  sınavı geçersiz sayılan,
  Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
  Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret
  yatıran,
  Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
  ödenmeyecektir.
İlginizi Çekebilir:  Keçiören Belediyesi Ücretsiz Tablet Başvurusu Yapma 2021

(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme
Sınavı Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda
belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday
Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr
internet sayfasından ilan edilecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet
ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan
edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara
katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep
telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları
gerekmektedir.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde
yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.
Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı
başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı
Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir
sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Sayfa 8 / 9
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”
kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu
bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis
Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve
ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması
için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan
üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş
puan alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki
yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi
Başkanlığınca ilan edilir.
Sayfa 9 / 9
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile
sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç
duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme
sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile,
geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları
ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri
kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday
hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Muvazzaf Subay Teğmen Alımı Başvuru Sonuçları Sorgulama

 • Yeşilay Lisansüstü Tez Bursu Başvuru Sonuçları 2021

  yeşilay tezini destekliyor, yeşilay burs haberleri, yeşilay bursu ne kadar? yeşilay doktora bursu, yeşilay yüksek lisans bursu. “Bağımlılık” alanında çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılan Yeşilay Tezini Destekliyor burs başvuruları sonuçları açıklandı. Yeşilay burs bağladığı Yükseklisans öğrencilerine aylık 1000 TL ve doktora öğrencilerine aylık 1500 TL burs yardımı yapıyor. Burs Başvuru Sonuçları ayrıntılı bilgi için tıklayınız İlginizi Çekebilir: snsg.yesilay.org.tr Yarışma Başvuru Nasıl Yapılır 2021 Bil Koleji Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021Kavram Koleji Online Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021Türkiye Bursları 2021 Başvuruları Başvuru Formu

 • Bil Koleji Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021

  Bil Koleji Okula Kabul Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?, Bil Okulları Burs sınavı soru ve cevapları cevap anahtarı, Yüzde kaç burs kazandım?, Bil Okulları erken kayıt, Bil Koleji Eğitim Bursu Türkiye Sıralaması, Bil Koleji Kayıt Ücreti 2021 için işte detaylar; Dünya İnovasyon Okulu Bil Koleji, 2021 Okula Kabul Sınavı 16-17-23-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşiyor. Ortaokul ve Lise öğrencilerin katıldığı sınavlara giren öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor BİL KOLEJİ BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI Bil Okulları tarafından yapılan Burslu Eğitim sınavına giren öğrencilerin velileri yaşadıkları ilde bulunan Bil Kolejini arayarak sınav sonucunu öğrenebilir. Ayrıca yüzde kaç burs kazandığınında bilgisini alabilir ve Türkiye genelinde kaçıncı olduğunuda öğrenmesi mümkündür. Şehrinde Bil Koleji olmayan öğrenciler İstanbul Küçükçekmece Bil Kolejini araması gerekmektedir. BİLKOLEJLERİ VE TELEFON NUMARALARI İÇİN TIKLAYIN.

 • snsg.yesilay.org.tr Yarışma Başvuru Nasıl Yapılır 2021

  sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yetenek yarışması başvuru nasıl yapılır? snsg nedir? yeşilay yarışması ne zaman? sağlıklı nesil sağlıklı gelecek 2021. yeşilay yarışma başvuru. snsg başvuru formu. Yeşilay tarafından 2011 tarafından senesinden beri düzenli olarak her sene gerçekleşen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının bu sene 11.si düzenleniyor. Yarışmanı amacı çocuk ve gençlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve duyarlılıklarını arttırmaktır. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecektir. Edebi Kategori: şiir, hikaye, kompozisyon, deneme, öykü, anıGörsel Kategori: afiş, resim, karikatür, kısa video Konu: Bağımlılık!Büyük Ödül: 10.000TLSon Başvuru: 31 Mart!Bilgi ve Başvuru İçin: snsg.yesilay.org.tr Yarışma Takvimi BAŞVURU TARİHLERİ11.01.2021 – 31.03.2021OKUL DEĞERLENDİRME DÖNEMİ01.04.2021 – 05.04.2021İLÇE DEĞERLENDİRME DÖNEMİ19.04.2021 – 22.04.2021İL DEĞERLENDİRME DÖNEMİ03.5.2021 – 07.05.2021İL ÖDÜL TÖRENİ08.05.2021 – 31.05.2021ÜLKE ÇAPINDA DERECEYE GİREN ESERLERİN BELİRLENME TARİHİ14.06.2021 – 18.06.2021YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ2021 Temmuz Yeşilay Lisansüstü Tez Bursu Başvuru Sonuçları 2021

 • Keçiören Belediyesi Ücretsiz Tablet Başvurusu Yapma 2021

  Keçiören ücretsiz tablet, Keçiören bedava bilgisayar, Keçiören Belediyesi uzaktan eğitime destek, Keçiören Belediyesi eğitime destek için tablet, Keçiören Belediyesi ücretsiz tablet başvuru formu. Ankara’nın metropol ilçelerinden Keçiören’de, Belediye Başkanı Turgut Altınok öncülüğünde eğitime destek için, ihtiyaç sahibi ailelere tablet hediye ediliyor. En son Keçiören Kabala Lisesi Müdürü Metin Aksoy ile bir araya gelen Başkan, öğrencilere dağıtılmak üzere olan tabletleri emanet etti. Bundan önce de ilçede eğitim gören bir çok öğrenciye destek olan belediye daha çok tablet vermek üzere tablet ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca Belediye’ye veya Keçiören Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’na giderek hem yardım edebilir hem de yardım talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayınız Ankara Ücretsiz İnternet Başvurusu YapmaAnkara Elmadağ Belediyesi Ücretsiz Tablet YardımıAnkara Ücretsiz Tablet Başvuru FormuMamak Belediyesi Ücretsiz Tablet Başvuru Formu 2021

 • Jale Tezer Eğitim Kurumları Hazırlık Sınav Sonuçları 2021

  Ankara Jale Tezer Eğitim Kurumları Bursluluk Hazırlık Sınavı sona erdi. Peki Jale Tezer Koleji sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?, Nereden öğrenirim?, Jale Tezer Sınavı 2021 Soru ve Cevapları, Cevap Anahtarı, Bursluluk Sınavı ne zaman? işte detaylar; Ankara’nın mutlu nesiller yetiştirmek için çalışan koleji Jale Tezer Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavına hazırlık sınavını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım gösterilen sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. PEKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Online olarak gerçekleşen sınavın sonuçları 4 gün sonra açıklanacak. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler aşağıdaki numaraları arayarak veya https://www.jaletezer.k12.tr/ adresinden kaç puan aldığını, sınav sıralamasını ve diğer tüm bilgileri öğrenebilecek. ÇAYYOLU KAMPÜSÜ0312 417 29 29GAZİOSMANPAŞA KAMPÜSÜ0312 447 49 49ORAN KAMPÜSÜ0312 490 91 24 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Jale Tezer Eğitim Kurumları Okula Kabul Bursluluk Sınavı Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri için 21 Şubat 2021, Ortaokul öğrencileri içinse 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru için 444 4 243 numaralı telefon veya yukarıdaki kampüs telefonlarını arayabilirsiniz. TÖDER LGS Sınav Sonuçları 2021Darüşşafaka Ücretsiz Eğitim Sınavı Başvuru Formu 2021Uğur Okulları Kabul Sınavı Sonuçları 2021Çözüm Koleji Deneme Sınavı Sonuçları 2021Kavram Koleji Online Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 2021 Başvuru FormuGüneş Koleji Hazırlık Sınavı Sonuçları 2021

 • Güneş Koleji Hazırlık Sınavı Sonuçları 2021

  Güneş Koleji Okula Kabul Hazırlık sınavı bitti. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?, Online Deneme Sınavı Soru ve Cevapları, Cevap Anahtarı, Türkiye Sıralaması ve Bursluluk Sınavı ne zaman? işte detaylar; Mutlu Çocukların Okulu Güneş Koleji 4. sınıflara yönelik gerçekleştirdiği Deneme Sınavı yapıldı. Bursluluk Sınavı öncesi yapılan Sınavın ardından bir çok öğrenci sınav sonucunu merak etmeye başladı. PEKİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Güneş Koleji Okula Kabul Hazırlık Sınavı sonuçlarını 1 hafta içinde açıklayacak. Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için ilinizdeki Güneş Kolejini arayarak derecenizi ve kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz. BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Güneş Koleji Okula Kabul Bursluluk Sınavı’nın tarihi henüz açıklanmadı. TÖDER LGS Sınav Sonuçları 2021Darüşşafaka Ücretsiz Eğitim Sınavı Başvuru Formu 2021Uğur Okulları Kabul Sınavı Sonuçları 2021Çözüm Koleji Deneme Sınavı Sonuçları 2021Kavram Koleji Online Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 2021 Başvuru Formu

 • 25. İstanbul Tiyatro Festivali Başvuru Formu 2021

  Bu sene Kasım ayında gerçekleşecek olan 25. İstanbul Tiyatro Festivali başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 15 Mart 2021. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2004 yılından beri gerçekleşen ve bu sene 25. si düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivali, ilk defa gösterim yapacak yerli projelerini bekliyor. 2021 Kasım ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen ve son başvuru tarihi 15 Mart olan festivale aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. 25. İstanbul Tiyatro Festivali Başvuru Formu Festival başvurularında herhangi bir tema sınırlaması bulunmuyor. Ancak son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan “iklim krizi”, “kadın ve kadına şiddet” konularına da dikkat çekmeyi hedefliyor. İlgili Aramalar:İstanbul Tiyatro Festivali ne zamanİstanbul Tiyatro Festivali neredeİstanbul Tiyatro Festivali 2021İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahne alacak oyunlar

 • Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 2021 Başvuru Formu

  Bahçeşehir Koleji Eğitim Kurumları 2021 okula kabul sınavı ne zaman?, Burs sınavı nerede?, Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı Başvurusu nasıl yapılır?, Bahçeşehir Koleji Sınav Tarihleri 2021, Online Burs Sınavları 2021, İstanbul, Ankara, İzmir Bahçeşehir Koleji Sınav Kayıt yapma için işte detaylar; Bahçeşehir Eğitim Kurumları Kabul Sınavı 2021 başvuruları başladı. Ortaokul ve Lise öğrencileri başvurabilecek. Sınavlar Ortaokul öğrencileri için Şubat ayında, lise öğrencileri içinse Mart ayında gerçekleşecek. Sınav Tarihleri şu şekilde;Okula Kabul Sınavı Ortaokul öğrencileri için4. Sınıflar – 06-07 Şubat 20215. Sınıflar – 13-14 Şubat 20216. Sınıflar – 20-21 Şubat 20217. Sınıflar – 27-28 Şubat 2021tarihlerinde gerçekleşecek.Lise Kabul Sınavı Lise öğrencileri için8. Sınıflar – 06-07 Mart 20219. Sınıflar – 13-14 Mart 202110. Sınıflar – 20-21 Mart 202111. Sınıflar – 27-28 Mart 2021tarihlerinde gerçekleşecek. Online olarak gerçekleşecek sınavlara yukarıda verilen tarihler içerisinde istenilen zaman aralığında girilebilecek. Sınavda Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere %100’e kadar burs verilecek. Sınava giren her öğrenciye belirli miktarlarda kayıtta indirim uygulanacak. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN! Size en yakında Bahçeşehir Kolejine giderekte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. TÖDER LGS Sınav Sonuçları 2021Darüşşafaka Ücretsiz Eğitim Sınavı Başvuru Formu 2021Uğur Okulları Kabul Sınavı Sonuçları 2021Çözüm Koleji Deneme Sınavı Sonuçları 2021Kavram Koleji Online Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021

 • Eskişehir Eskart Öğrenci Kartı Alma/Çıkarma 2021

  Eskişehir öğrenci kartı nereden alınır? Eskart öğrenci ne kadar? Eskart indirimli kart başvurusu yapma. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartı çıkartma. Eskart öğrenci kartı nasıl başvurulur? Eskişehir’de okuyan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri, ulaşımda indirimli kart kullanmak için ne yapmaları gerektiğidir. Bu yazımızda Eskart Öğrenci Kartı’nın nasıl alınacağını açıklayacağız. Öğrenci kartı alabilmek için öncelikle elinizde bir adet vesikalık fotoğraf, akıllı eskart başvuru formu, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanınızın fotokopisi olması gerekmektedir. İndirimli öğrenci kartı 10 TL’dir. Öğrenci kartlarınızı Eskart Başvuru Merkezi’ne başvurarak alabilirsiniz. Eskişehir Eskart Hes Kodu Eşleştirme Ekleme Kayıt Formu

 • İstanbul Öğrenci Kartı Çıkartma 2021

  İstanbul akbil öğrenci kartı nasıl başvurulur? Akbil indirimli kart nasıl çıkartılır? İstanbulkart öğrenci kartı nasıl alınır? İstanbulkart kaç para? İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartı alma. Eğitim gören öğrenciler, belediyenin ulaşım araçlarını indirimli olarak kullanabilmek için İndirimli Taşıma Kartı’na sahip olmaları gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan birisi İndirimli İstanbulkart’ları nereden alacaklarıdır. Peki bu kartlar nasıl alınır? İndirimli Öğrenci Kartlarını Kimler Alabilir? Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri,Çıraklık Eğitimi gören öğrenciler,İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri,Açık Öğretim öğrencileri ve Kur’an Kursu öğrencileri,DUS,TUS ve Askeri öğrenciler,indirimli kartlardan yararlanabilirler. Öğrenci Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? İndirimli Kart çıkartmak isteyen öğrenciler bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden formu doldurarak online başvuru yapabilirler. Aynı adresten giriş yaparak başvurunuzu sorgulayabilirsiniz. Kartınızın başvurusu onaylandıktan sonra, kartınızı, İstanbulkart Başvursu Merkezleri’nden teslim alabilirsiniz. Öğrenci Kart ücreti 10 TL’dir, vizeleme ücreti 5 TL’dir. Yenileme ücreti 10 TL, kayıp kart ücret ise 20 TL’dir İlgili Yazılar:İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri 2021İETT Metrobüs Marmaray İstanbulkart Hes Kodu Tanımlama

Etiketler: , , ,

BURADAN YORUM YAPABİLİRSİN